Dyżury

OBOWIĄZKI DYŻURNYCH RODZICÓW
Wszyscy Rodzice są zobowiązani zapisać się na dwa dyżury w przeciągu roku szkolnego. Zapisy składa się
na szkolnej stronie internetowej (www.szkolapolska-oc.org) używając linka „Sign Up Now!”
Rodzice zapisani na dyżur są zobowiązani znaleźć zastępstwo, jeśli nie są w stanie wywiązać się ze swojego
dyżuru. Należy wtedy powiadomić Koordynatora Godzin o zastępstwie.

1. PRZED LEKCJAMI:
a. przybyć do Szkoły nie później niż o godzinie 9:45
b. odebrać z biura szkolnego „walizkę dyżurnego”, która zawiera: klucz do szafki kuchennej i łazienek,
dzwonek, rozkład przerw, identyfikatory dla dyżurnych, Regulamin Dyżurnego, teczkę sprawozdań
c. nosić identyfikatory przez CAŁY CZAS dyżuru
d. ustawić stoły i ściany działowe w dużej sali na lekcje religii
e. uważać na uczniów i wjeżdżające samochody
f. kierować uczniów do ich klas
g. przynieść kawę, mleko (galon), cukier i ciasto; zaparzyć kawę dla nauczycieli i rodziców (jedna szafka w
kuchni należy do Szkoły i trzymane są tam extra rzeczy na dyżur)

2 . W CZASIE LEKCJI:
a. punktualnie dzwonić ręcznym dzwonkiem na rozpoczęcie i zakończenie każdej lekcji
b. obserwować teren Szkoły (włącznie z łazienkami ) i sprawdzać czy wszyscy uczniowie są w klasach w
czasie lekcji
c. zamknać bramę od ulicy ROSE po przyjeździe uczniów do Szkoły (nie później niż o 10:30)

3. W CZASIE PRZERW:
a. Jeden z dyżurnych powinien obserwować teren zwłaszcza przy bramie od strony Golden Ave.
b. pilnować, żeby dzieci nie biegały ani nie bawiły się na parkingu, nie wchodziły na drzewa lub stoły
c. utrzymywać porządek w czasie lunchu i posprzątać po lunchu: zetrzeć stoły, zamieść podłogę,
posprzątać kuchnię
d. dopilnować bezpieczeństwa i porządku w łazienkach
e. pilnować, żeby uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły pomiędzy 10:00am-2:00pm

4. PO ZAKOŃCZENIU LEKCJI:
a. dyżurni muszą pozostać do momentu kiedy WSZYSTKIE dzieci będą odebrane
b. posprzątać małą i dużą salę oraz kuchnię
c. złożyć i schować ścianki działowe oraz stoły
d. posprzątać wszystkie łazienki i zamknąć na klucz łazienki obok biura szkolnego
e. sprawdzić teren wokół Szkoły i Kościoła oraz w środku Kościoła (pozbierać ewentualne śmieci
pozostawione przez uczniów)
f. wypróżnić kosze na śmieci w małej sali i w kuchni
g. wypełnić sprawozdanie z dyżuru i zostawić go w teczce sprawozdań
h. poinformować Koordynatora Godzin o każdym problemie
i. odnieść kompletną „walizkę dyżurnego” do biura szkolnego