Regulamin R.R.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Prawa i Obowiązki Rady Rodziców
w Szkole Polskiej im. Heleny Modrzejewskiej w Yorba Linda, CA
Rada Rodziców (RR) działa w oparciu o Statut Szkolny. Poniższy dokument stanowi
uszczegółowienie tylko niektórych zasad postępowania RR:
Rada Rodziców:
● składa się z min. 3 osób: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz
● ma prawo wnioskować w kwestiach bieżącej działalności szkoły do Kierownika, Rady
Pedagogicznej a w razie konieczności do Rady Dyrektorów
● jest uprawniona do wnoszenia poprawek do obowiązujących dokumentów szkolnych jak
Obowiązki Członków RR, Obowiązków Dyżurnego Rodzica, Praw i Obowiązków
Ucznia, aplikacji szkolnych
● zajmuje się stroną operacyjną działalności Szkoły
● zajmuje się szkolną tablicą ogłoszeń i okolicznościowymi wystawami
● zwołuje protokółowane Walne Zebrania Rodziców dwa razy w roku szkolnym, tj. we
wrześniu w sobotę rozpoczynającą rok szkolny i w pierwszą sobotę szkolną lutego oraz
regularne zebrania robocze
● nadzoruje organizację imprez integrujących i dochodowych
● stara się we współpracy z Radą Pedagogiczną wzbogacać program kulturalny i
edukacyjny Szkoły poprzez organizowanie konkursów plastycznych, recytatorskich,
kółek zainteresowań i innych dodatkowych zajęć dla uczniów
● prowadzi ewidencję członków szkoły, godzin społecznych i dyżurów oraz zapewnia
sprawną komunikację między organami Szkoły a Rodzicami zachowując zasady
ochrony prywatności danych osobowych
● decyzje są zatwierdzane większością głosów (50% + 1) wszystkich członków
● członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się ze
Statutem Szkolnym i innymi obowiązującymi regulaminami
● jest zobowiązana do wyznaczenia reprezentanta RR, której obowiązkiem będzie
regularne uczęszczanie na zebrania Rady Ośrodka Polonijnego i czynne korzystanie z
prawa głosowania
● zmiany w Radzie Rodziców mogą być dokonywane przez Walne Zebranie Rodziców lub
Radę Dyrektorów
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Radę Dyrektorów w dniu 12 marca 2013