Regulamin

REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ I DYSCYPLINARNE KONSEKWENCJE

Reguły zachowania się wywodzą się z zasad:
– szacunku i tolerancji dla innych
– nieograniczania w żaden sposób prawa innych uczniów do nauki
– możliwości efektywnego prowadzenia zajęć przez nauczycieli.

  1. W szkole panują stosunki koleżeństwa, oparte na wzajemnym zrozumieniu i chęci niesienia pomocy innym. Nie dozwolone są kpiny czy naigrawanie się z innych. Wszelkie spory pomiędzy sobą uczniowie rozwiązują poprzez rozmowę, ewentualnie z pomocą nauczyciela lub Dyrektora.
  2. Uczniów obowiązuje schludny wygląd (czyste i skromne ubranie bez obraźliwych sloganów, w tym np. nieodsłanianie brzuchów, zarówno przez dziewczęta jak i chłopców). W klasie nie nosi się nakrycia głowy.
  3. Zabrania się używania w czasie lekcji elektronicznych gadżetów jak telefony komórkowe, i-pody, gry elektroniczne, itp. Przedmioty te będą skonfiskowane i mogą być odebrane osobiście przez rodziców.
  4. Porządek i bezpieczeństwo wymagają posłuszeństwa uczniów, tzn. stosowania się do poleceń nauczycieli, dyżurujących rodziców i pracowników Kościoła. W szczególności, dzieciom nie wolno opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć i przerw, jeździć na desce lub hulajnodze, przynosić niebezpiecznych czy kontrowersyjnych przedmiotów i publikacji. Nauczyciel lub dyżurujący rodzic ma prawo do konfiskaty takich nieodpowiednich rzeczy (zabawek, czasopism, makijażu itp.) i oddania ich po zajęciach do rąk rodziców (nie dziecka).
  5. W czasie kiedy odbywają się zajęcia, na teren Szkoły nie wolno przyprowadzać rodzeństwa lub koleżanek i kolegów nie uczęszczających do Szkoły.
  6. Uczniowie zakłócający porządek, zachowujący się agresywnie w stosunku do innych osób (w tym swoich kolegów) lub nie przestrzegający innych ogólnych zasad obowiązujących w Szkole Polskiej poddawani są trzystopniowej dyscyplinie. Pierwszy stopień stanowi ustne upomnienie nauczyciela (udokumentowane i podpisane przez rodziców). Drugi to pisemna nagana i oficjalna rozmowa z Dyrektorem Szkoły. Trzeci przypadek złego zachowania powoduje usunięcie ucznia ze szkoły.