Prawa i obowiązki

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczniowie w Szkole Polskiej uczą się poprawnie posługiwać językiem polskim, nabywają ogólna wiedzę o Polsce, jej kulturze, obyczajach i tradycjach. Każdy ma prawo do uzyskania konkretnych wskazówek, jak najefektywniej powiększyć swoje umiejętności i zakres wiadomości. W tym celu uczniowie przydzieleni są do klas odpowiednich dla ich poziomu znajomości języka polskiego. Nauka odbywa się według programu przygotowanego przez Radę Pedagogiczną i pod nadzorem indywidualnych nauczycieli. Wymagane są też praca domowa, testy i sprawdziany.

Szkoła Polska nie jest tylko instytucją ściśle akademicką. Stanowi ona zalążek polskości na kalifornijskiej ziemi i pozwala tutejszej Polonii razem cieszyć się wspólnym dziedzictwem kulturowym. Wszystkie dzieci polskie są tu oczekiwane i przyjmowane z radością. Szkoła dba zarówno o ich rozwój intelektualny jak i duchowy.
Integralną bowiem częścią działalności szkoły jest nauka religii rzymskokatolickiej i przygotowanie uczniów do sakramentów.

Dumni z przyjęcia do Szkoły Polskiej dzieci i ich rodzice uczestniczą w tworzeniu więzi wspólnoty szkolnej. Przyczyniają się do jej rozwoju i sukcesów. Przywilej członkostwa w tej wspólnocie pociąga za sobą obowiązek przestrzegania odpowiednich reguł zachowania się. Szkoła wymaga, by każdy uczeń i przynajmniej jeden rodzic podpisali zobowiązanie do stosowania się do tych reguł.