Statut Szkolny

STATUT SZKOLNY
Polska Szkoła im. Heleny Modrzejewskiej
3999 Rose Dr.
Yorba Linda, CA 92886-1629

 1. CEL. Polska Szkoła w Yorba Linda jest niedochodową korporacją o charakterze edukacyjnym działającą przy Ośrodku Polonijnym w Yorba Linda w Kalifornii. Celem Szkoły jest nauka języka polskiego, wiedzy o Polsce, polskiej kulturze i tradycjach oraz integracja środowiska polonijnego.
 2. STRUKTURA ORGANIZACYJA korporacji/szkoły „Helena Modrzejewska Polish School of Orange County”:
  1. RADA DYREKTORÓW
   • stanowi jedyny prawnie usankcjonowany organ sprawujący nadrzędne funkcje wobec pozostałych organów wykonawczych szkoły
   • w skład Rady Dyrektorów wchodzą Przewodniczący, Główny Księgowy, Sekretarz i pozostali członkowie zgodnie z Bylaws korporacji
   • wybory do Rady Dyrektorów, okres kadencji i funkcje członków są określone w Bylaws Korporacji
   • Rada Dyrektorów określa ogólny budżet i decyduje o wysokości opłat za Szkołę, wysokości rekompensat dla nauczycieli, główniejszych wydatkach i dysponuje jej funduszami
   • Rada zatwierdza Regulamin Nauczyciela oraz decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli, Kierowników Szkoły i innych pracowników
   • sporządza raz w roku sprawozdanie finansowe Szkoły (Księgowy i Kierownik), upoważnia dwie osoby do kont bankowych Szkoły i decyduje o wysokości wydatków wymagających kontrasygnaty oraz zwołuje Komisję Rewizyjną
  2. WALNE ZEBRANIE RODZICÓW
   • jest głównym organem wykonawczym Szkoły
   • zbiera się dwa razy w roku szkolnym
   • ustala ogólny plan działalności Szkoły, rozważa wnioski i postulaty rodziców, składa propozycje budżetu, wydatków i opłat do Rady Dyrektorów oraz wybiera i odwołuje członków Rady Rodziców
   • decyzje są zatwierdzane większością głosów (50% + 1) obecnych członków
   • głosować na Zebraniu mogą tylko obecni rodzice lub opiekunowie (nie więcej niż 2 głosy na rodzinę)
   • członkami Rady Rodziców mogą być tylko rodzice lub legalni opiekunowie dzieci uczęszczających do Szkoły
  3. RADA RODZICÓW
   • składa się z min. 3 osób: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz
   • zajmuje się stroną operacyjną działalności Szkoły
   • zwołuje Walne Zebrania Rodziców oraz regularne zebrania robocze
   • nadzoruje organizację imprez integrujących i dochodowych
   • prowadzi ewidencję członków szkoły, godzin społecznych i dyżurów oraz zapewnia sprawną komunikację między organami Szkoły a Rodzicami zachowując zasady ochrony prywatności danych osobowych
   • decyzje są zatwierdzane większością głosów (50% + 1) wszystkich członków
   • członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się ze Statutem Szkolnym i innymi obowiązującymi regulaminami
   • zmiany w Radzie Rodziców mogą być dokonywane przez Walne Zebranie Rodziców lub Radę Dyrektorów
  4. KIEROWNIK SZKOŁY
   • jest wybierany na okres 4-letniej kadencji
   • podlega Radzie Dyrektorów
   • współpracuje z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną w celu zapewnienia szczegółowego wykonania planu działalności Szkoły
   • ściśle współpracuje z Zastępcą, kieruje bieżącymi sprawami organizacyjnymi i dyscyplinarnymi
   • współpracuje z Ośrodkiem Polonijnym Jana Pawła II oraz reprezentuje szkołę na posiedzeniach Rady Ośrodka
   • pełni funkcje reprezentacyjne Szkoły i nawiązuje kontakty ze środowiskiem polonijnym oraz innymi organizacjami popierającymi działalność Szkoły
   • w porozumieniu ze skarbnikiem dysponuje funduszami pieniężnymi na bieżące wydatki Szkoły oraz prowadzi dokumentację i korespondencję związaną z funkcjonowaniem działalności Szkoły
   • działa w oparciu o Regulamin Kierownika zawierający jego prawa i obowiązki a zatwierdzony przez Radę Dyrektorów
  5. ZASTĘPCA KIEROWNIKA SZKOŁY
   • podlega Radzie Dyrektorów i corocznej ewaluacji pracy
   • ściśle współpracuje z Kierownikiem Szkoły
   • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, zapewnia wykonanie jej decyzji oraz kieruje działalnością dydaktyczną Szkoły
   • przedstawia Radzie Dyrektorów do zatwierdzenia Regulamin Nauczyciela.
   • działa w oparciu o Regulamin Zastępcy Kierownika zatwierdzony przez Radę Dyrektorów i zawierający jego prawa i obowiązki
  6. RADA PEDAGOGICZNA
   • składa się z ogółu nauczycieli, której przewodniczy Zastępca Kierownika
   • prowadzi działalność dydaktyczną w Szkole
   • działa w oparciu o Regulamin Nauczyciela, zawierający prawa i obowiązki nauczycieli zatwierdzony przez Radę Dyrektorów
  7. KOMISJA REWIZYJNA
   • nadzoruje i weryfikuje działalność finansową Szkoły i związaną z tym dokumentację
   • zwoływana jest na żądanie Rady Dyrektorów
 3. ZAJĘCIA
  • odbywają się w soboty od września do czerwca (32 soboty) od godziny 10 rano do 2 po południu w klasach od przedszkolnej do ósmej
  • Szkoła może organizować inne zajęcia pozalekcyjne
 4. RODZICE
  • aktywny udział Rodziców w działalności Szkoły jest podstawą jej sukcesu
  • zobowiązani są do ścisłego kontaktu i współpracy z Kierownictwem Szkoły, Radą Rodziców i do udziału w Zebraniach Rodziców
  • zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z regulaminami dotyczącymi opłat, działalności na rzecz Szkoły, obowiązkowych dyżurów oraz potwierdzenia znajomości tych dokumentów ich własnoręcznym podpisem
  • wszelkie wnioski i uwagi przekazywane są Radzie Dyrektorów za pośrednictwem Rady Rodziców
 5. OBOWIĄZKI UCZNIÓW
  • szczegółowe informacje i obowiązki są określone w Regulaminie Ucznia
  • w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Ucznia kierownictwo Szkoły zastrzega sobie prawo do reprymendy w postaci upomnienia, zawieszenia lub usunięcia ze Szkoły
 6. ZMIANA STATUTU wymaga zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów.

ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ DYREKTORÓW – Yorba Linda, 26 luty 2013

Wykres organizacyjny