Historia

HISTORIA SZKOŁY (link to english version here)

Początki Polskiej Szkoły w Yorba Linda sięgają lat 1986-1988. Niezaspokojona wśród ciągle powiększającej
się lokalnej polskiej emigracji potrzeba krzewienia patriotyzmu, tożsamości narodowej i nauczania języka
polskiego, zaowocowała inicjatywą państwa Jerzego i Alicji Czarneckich, aby utworzyć polską szkołę.
Ówczesny założyciel i pierwszy Dyrektor Ośrodka Polonijnego im. Jana Pawła II, Ks. Kanonik Józef Karp,
przychylny wszystkiemu co polskie, z wielkim entuzjazmem przyjął i zrealizował ten pomysł.

Zapisy do nowej szkoły zostały ogłoszone podczas Dożynek w 1986 roku a już 8 listopada tegoż roku,
przykościelna Polska Szkoła Sobotnia, podlegająca Ks. Kanonikowi, zaczęła swoją działalność i przywitała
pierwszych uczniów, dzieci pierwszej posolidarnościowej emigracji.

Początkowo zajęcia odbywały się w sali parafialnej przedzielonej parawanami oraz w małym biurze
kościelnym. Stopniowo szkoła rozrastała się i Ks. Kanonik zaczął wypożyczać barakowóz szkolny na każdą
sobotę. Dzieci pracowały w trzech grupach wiekowych: przedszkolnej, dzieci młodszych i dzieci starszych.
Uczyły się czytać i pisać po polsku pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli: dr Jerzego Czarneckiego, mgr
Alicji Czarneckiej oraz mgr Marty Gaudyn-Orzechowskiej, do których w 1987 roku dołączyła przybyła z
Polski, mgr Grażyna Częścik. Ich praca gorliwie wspierana była przez państwa Romańskich, którzy w tym
czasie prowadzili Koło Przyjaciół Harcerstwa.

Ważną i integralną częścią działalności szkoły były przygotowania do uroczystości patriotycznych, religijnych,
nauka hymnu i pieśni niepodległościowych. Nauczyciele pracowali nieodpłatnie a pobierane opłaty w
wysokości $20 miesięcznie od dziecka, przeznaczane były na rozbudowę kościoła i szkoły.

Na początku 1987 roku w szkole została wprowadzona dodatkowa godzina lekcyjna na naukę religii, którą
prowadziły dojeżdżające z polskiego kościoła w Los Angeles siostry zakonne: Siostra Gertruda i Siostra
Joanna.

Wielkimi wydarzeniami były pierwsze Jasełka szkolne zorganizowane 11 stycznia 1987 roku podczas
Parafialnego Opłatka a w maju, zakazana wówczas w Polsce, akademia z okazji Konstytucji 3 Maja.

W roku szkolnym 1988/89 kierownikiem szkoły została pani Mirosława Gwiazda-Pawełczak a państwo
Czarneccy wycofali się z aktywnej działalności w szkole koncentrując się wyłącznie na prowadzonym przez
nich harcerstwie. Działanie na terenie kościoła Związku Harcerstwa Polskiego oraz Koła Przyjaciół
Harcerstwa było niezależne od kościoła oraz od szkoły. Zbiórki harcerskie odbywały się po zajęciach
szkolnych i zainteresowani uczniowie uczestniczyli w nich w mundurkach harcerskich lub zuchowych.

Jesienią 1988 szkoła przybrała status niezależnej jednostki organizacyjnej. Zmiana formy organizacyjnej
szkoły nastąpiła między innymi na wniosek pani Grażyny Częścik, państwa Grechutów i nowo powstałej na
tym terenie, polsko-języcznej Grupy Związku Narodowego Polskiego ”Piast”.
W przeorganizowaniu szkoły najbardziej byli zaangażowani Prezes PNA, pan Krzysztof Ciepły, Sekretarz
Finansowy, pan Zdzisław Brum oraz Przewodniczący Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii,
pan Mieczysław Dutkowski. Od tej pory szkoła przestała podlegać wyłącznie Ks. Kanonikowi, który wraz z
panami Krzysztofem Ciepłym i Mieczysławem Dutkowskim ustanowili nowy Zarząd Szkoły. Na początku
roku 1989 funkcję kierownika przejęła mgr Elżbieta Rudzińska.

Szkoła rozwijała się i z roku na rok przybywało coraz więcej uczniów. Zaistniała potrzeba dodatkowych
pomieszczeń. Dzięki prężnej pracy Komitetu Rodzicielskiego a szczególnie panom Andrzejowi
Grochulskiemu i Markowi Karoniowi szkoła zakupiła w latach 1998-1999 barakowozy, w których odtąd
odbywały się zajęcia lekcyjne.

Ważnym rokiem w historii szkoły był rok 2000 kiedy to przybrała ona imię wielkiej polskiej artystki
dramatycznej, Heleny Modrzejewskiej oraz została odsłonięta tablica z jej nazwą. Szkoła była również w
tym roku współorganizatorem pierwszego na zachodnim wybrzeżu, Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i
Komitetów Rodzicielskich.

W 2004 roku szkoła uzyskała status niedochodowej jednostki korporacyjnej ustanowionej dla celów
edukacyjnych. Skład pierwszego Zarządu Dyrektorów stanowili: Elżbieta Rudzińska, Danuta Dobrowolska,
Włodzimierz Janczak, Magdalena Kostrzewski, Gabriela Maleszewski, Elżbieta Milligan, Fr. Douglas Cook.

Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Ośrodka Polonijnego, ks. Douglasa Cook, zostały dobudowane
nowe pomieszczenia szkolne i w 2004 roku, szkoła zrezygnowała z użytkowania barakowozów na rzecz
wynajmu nowych sal klasowych na terenie Ośrodka.

Sprawujący od 2008 roku funkcję dyrektora Ośrodka, ks. Henryk Noga, jest wielkim przyjacielem Szkoły i
wielkodusznie wspiera jej działalność pedagogiczną oraz wychowawczą.

Po blisko 25 latach kierowania szkołą przez mgr Elżbietę Rudzińską, funkcję Kierownika Szkoły objęła w
2013 roku mgr Kazimiera Kmak a Zastępcą Kierownika została w 2014 roku mgr Anna Kobylecki. W 2013
roku przeprowadzono generalny remont biura szkolnego oraz odświeżono pomieszczenia klasowe.

Aktualnie szkoła zatrudnia 11 dyplomowanych nauczycieli z dużym doświadczeniem pedagogicznym czemu
zawdzięcza wysoki poziom nauczania. W szkole uczy się 90 uczniów a zajęcia prowadzone są od przedszkola
do klasy 8, a w klasie 9 uczniowie przygotowują się do państwowego egzaminu z języka polskiego. Lekcje
trwają od 10:00 do 14:00 i obejmują naukę języka polskiego, historii Polski, geografii Polski oraz religię.
Dodatkowo szkoła prowadzi zajęcia z języka polskiego dla dorosłych. Programy nauczania i potrzebne
podręczniki szkoła zakupuje ze Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce w Chicago lub z Komisji
Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku.

Bardzo ważną rolę pełnią w szkole rodzice, którzy zawsze byli i nadal są aktywnie zaangażowani przy
organizowaniu różnorodnych akcji charytatywnych, akademii i uroczystości szkolnych, takich jak:
Ślubowanie Pierwszoklasistów, Dzień Nauczyciela, zabawa przebierańców na Halloween, procesja ze
zniczami na Dzień Zmarłych, Święto Niepodległości Polski, Jasełka, klasowe Walentynki, malowanie pisanek,
Święto Konstytucji 3 Maja, zabawy szkolne, Dzień Dziecka oraz ognisko szkolne na zakończenie roku
szkolnego.

Szkoła aktywnie współuczestniczy w uroczystościach organizowanych w Ośrodku takich jak: Egg Hunt,
Proud to be Polish i Dożynki. Uczniowie biorą czynny udział w organizowanych przez szkołę konkursach:
Mistrz Geografii Polski, Mistrz Historii Polski, ortograficznym, recytatorskim, plastycznym, fotograficznym,
Mam Talent. Szkoła szczyci się z wysokich osiągnięć swoich uczniów na arenie konkursów
przeprowadzanych przez organizacje polonijne i organizacje z Polski.

Polska Szkoła w Yorba Linda nie tylko uczy języka polskiego i wiedzy o Polsce ale również kontynuuje polskie
tradycje oraz wychowuje młode pokolenia Polaków urodzonych na obczyźnie w tak ważnym dla
podtrzymania polskości, duchu patriotyzmu i poczuciu dumy z polskiego pochodzenia.