Regulamin Zastępcy Kier.

REGULAMIN I OBOWIĄZKI ZASTĘPCY KIEROWNIKA

Zastępca Kierownika Szkoły musi posiadać wyższe wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne oraz umiejętność komunikowania i zarządzania.

Swoją działalnością i postawą przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy o Polsce, języku polskim, kulturze narodowej wśród młodzieży oraz w środowisku polonijnym.

Zastępca Kierownika Szkoły:

 • podlega bezpośrednio Radzie Dyrektorów
 • podlega corocznej ewaluacji pracy przez Radę Dyrektorów co stanowi podstawę przedłużenia sprawowania funkcji
 • nie może zajmować żadnej nadrzędnej nad sobą funkcji lub pozycji (np. w Radzie Dyrektorów czy Korporacji)
 • ściśle współpracuje z Kierownikiem Szkoły
 • przedstawia Radzie Dyrektorów do zatwierdzenia Regulamin Nauczyciela
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, zapewnia wykonanie jej decyzji oraz kieruje działalnością dydaktyczną Szkoły:
 • przygotowuje Agendę na zebranie Rady Pedagogicznej
 • przedstawia propozycje o przydziale obecnych i nowych uczniów Radzie Pedagogicznej do akceptacji
 • przygotowuje rozkład zajęć i przydział sal we współpracy z Radą Pedagogiczną
 • wysyła wnioski z zebrania do Rady Rodziców, Rady Dyrektorów i Kierownika
 • prowadzi regularne zajęcia dydaktyczne
 • zapewnia zastępstwo w razie nieobecności nauczyciela
 • zobowiązany jest do przeprowadzenia wizytacji w klasach i inspekcji zajęć lekcyjnych
 • pod koniec roku szkolnego przeprowadza ewaluacje pracy każdego nauczyciela
 • zobowiązany jest do czuwania nad realizacją programu nauczania w poszczególnych klasach
 • odpowiada za telefoniczną, osobistą i pisemną komunikację z Rodzicami w sprawach pedagogicznych szkoły
 • wspólnie z Kierownikiem przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na nauczycieli i przedstawia swoje rekomendacje do Rady Dyrektorów oraz przedstawia wniosek o wynagrodzeniu nauczyciela. Ostateczna decyzja o przyjęciu do pracy i wynagrodzeniu należy do Rady Dyrektorów
 • zobowiązany jest do interwencji i pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i zachowaniem uczniów
 • zobowiązany jest do rozwiązywania wszelkich problemów związanych z pracą i zachowaniem nauczycieli
 • zajmuje się organizacją akademii, wycieczek, konkursów i imprez szkolnych
 • w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków i nie przestrzegania regulaminów Szkoły, podlega następującej procedurze:
 1. upomnienie ustne
 2. upomnienie pisemne
 3. czasowe zawieszenie w czynnościach bez zapłaty
 4. stałe zwolnienie z pracy

W przypadku nadzwyczajnym Zastępca Kierownika może być zwolniony z pracy przez Radę Dyrektorów w trybie natychmiastowym.

Zastępca Kierownika może być zwolniony z pracy przez Radę Dyrektorów na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodziców, Radę Rodziców lub nauczycieli do Rady Dyrektorów.

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Dyrektorów w dniu 26 luty 2013