Regulamin Kierownika

REGULAMIN I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA

Kierownik Szkoły posiada wyższe wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne oraz wykazuje się zdolnościami administracyjnymi i organizacyjnymi.

Kierownik Szkoły swoją działalnością i postawą przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy o Szkole w środowisku polonijnym i amerykańskim. Dba o dobro Szkoły i godnie ją reprezentuje. Zapewnia harmonijne funkcjonowanie Szkoły i pozytywną współpracę z Radą Dyrektorów, Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Środowiskiem Polonijnym.

Kierownik Szkoły:

 • jest wybierany co 4 lata
 • podlega bezpośrednio Radzie Dyrektorów
 • podlega corocznej ewaluacji pracy przez Radę Dyrektorów co stanowi podstawę przedłużenia sprawowania funkcji
 • nie może zajmować żadnej nadrzędnej nad sobą funkcji lub pozycji (np. w Radzie Dyrektorów czy Korporacji)
 • jest doradczym członkiem Rady Dyrektorów bez prawa głosu
 • współpracuje z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną w celu zapewnienia szczegółowego wykonania planu działalności Szkoły
 • ściśle współpracuje z Zastępcą, kieruje bieżącymi sprawami organizacyjnymi i dyscyplinarnymi
 • w porozumieniu ze skarbnikiem dysponuje funduszami pieniężnymi na bieżące wydatki Szkoły oraz prowadzi dokumentację i korespondencję związaną z funkcjonowaniem działalności Szkoły
 • wraz z Głównym Księgowym Szkoły zobowiązany jest corocznie sprawdzać rejestrację Szkoły i pilnować spraw administracyjnych w „Board of Education” stanu Kalifornia a także kontrolować wszystkie sprawy związane z IRS i EDD
 • wraz z Sekretarzem Szkoły prowadzi na bieżąco korespondencję Szkoły
 • utrzymuje kontakt z różnymi organizacjami polonijnymi, sponsorami Szkoły i poszukuje nowych sponsorów oraz współpracuje przy organizowaniu wszelkich imprez dochodowych, reklamowych i szkolnych
 • odpowiada za telefoniczną, osobistą i pisemną komunikację z Rodzicami w sprawach administracyjnych szkoły
 • odpowiada za telefoniczną, osobistą i pisemną komunikację z Dyrektorem Ośrodka Polonijnego w Yorba Linda w sprawach organizacyjnych oraz lekcji religii w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców
 • prowadzi listę obecności nauczycieli i na tydzień przed wypłatą przekazuje ją Skarbnikowi
 • prowadzi kartotekę Szkoły, w której powinny się znajdować:
 1. programy nauczania z poszczególnych klas, które są opracowywane na podstawie wytycznych Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej, Curriculum Min. Edukacji Narodowej w Polsce i ujednolicone dla poszczególnych klas
 2. testy sprawdzające, obowiązujące egzaminy wstępne i końcowe
 3. dane personalne uczniów i nauczycieli
 4. wnioski o przeniesienie uczniów z klasy do klasy
 5. korespondencja Szkoły
 • współpracując z Radą Pedagogiczną sporządza listę podręczników i ćwiczeń dla uczniów, pomocy naukowych oraz innych materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i imprez szkolnych, a także z członkiem Rady Rodziców prowadzi rejestr i kartotekę posiadanych materiałów szkolnych
 • odpowiedzialny jest za zamówienia dyplomów, świadectw, dzienników i zaświadczeń dla uczniów Szkoły
 • odpowiada za organizację biura Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz utrzymanie jego reprezentacyjnego wyglądu
 • obowiązkowo bierze udział w Walnym Zebraniu Rodziców, któremu przewodniczy wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców
 • współpracuje z Ośrodkiem Polonijnym Jana Pawła II oraz reprezentuje szkołę na posiedzeniach Rady Ośrodka
 • odpowiada za zorganizowanie stoiska Szkoły podczas festiwalu „Proud to be Polish”, podczas Dożynek oraz uroczystości Bożego Ciała
 • pełni funkcje reprezentacyjne Szkoły i nawiązuje kontakty ze środowiskiem polonijnym oraz innymi organizacjami popierającymi działalność Szkoły
 • reprezentuje Szkołę na imprezach szkolnych i pozaszkolnych
 • reprezentuje Szkołę w pracach Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża USA i innych organizacji gdzie obecność reprezentanta jest przydatna lub wymagana
 • odpowiada za zorganizowanie egzaminu państwowego z języka polskiego dla zainteresowanych absolwentów Szkoły
 • współpracuje z Radą Dyrektorów, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Ośrodkiem Polonijnym w Yorba Linda we wszystkich poza-edukacyjnych sprawach szkoły
 • w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków i nie przestrzegania regulaminów Szkoły, podlega następującej procedurze:
 1. upomnienie ustne
 2. upomnienie pisemne
 3. czasowe zawieszenie w czynnościach bez zapłaty
 4. stałe zwolnienie z pracy

W przypadku nadzwyczajnym Kierownik może być zwolniony z pracy przez Radę Dyrektorów w trybie natychmiastowym.

Kierownik może być zwolniony z pracy przez Radę Dyrektorów na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodziców, Radę Rodziców lub nauczycieli do Rady Dyrektorów.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Radę Dyrektorów w dniu 26 luty 2013